Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ»

Όπως τροποποιήθηκε με την από 18 Φεβρουαρίου 2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΘΗΝΑ

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Άρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη». Το Σωματείο θα έχει έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του Μουσείου Μπενάκη για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Οι λεπτομέρειες της γενικής λειτουργίας του θα καθοριστούν με ιδιαίτερους Κανονισμούς που θα συνταχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 3
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στην οποία  αναγράφεται ο τίτλος του «Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» και βυζαντινό μονόγραμμα όμοιο με αυτό της σφραγίδας του Μουσείου.

Άρθρο 4
Τα μέλη του Σωματείου διαιρούνται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού), επίτιμα και αρωγά. Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη του Σωματείου εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση δύο τακτικών μελών ύστερα από αίτησή τους. Οφείλουν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε φορά  από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ένα έτος μετά την εισδοχή τους στο Σωματείο.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Συμβούλιο με πρόταση τριών μελών του, πρόσωπα που έχουν προσφέρει μια ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια, ηθική είτε υλική, προς το Σωματείο ή απευθείας στο Μουσείο Μπενάκη. Τακτικό μέλος του Σωματείου που δεν καταβάλλει επί δύο έτη τη συνδρομή του, παύει να λαμβάνει το Ενημερωτικό Δελτίο και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις και τα προγράμματα εκδηλώσεων του Σωματείου και δε δικαιούται να έχει ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα Αρωγά μέλη προσφέρουν υλική ενίσχυση στο Σωματείο, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση τριών μελών του.

Μέλος που έχει διαγραφεί επειδή καθυστέρησε την καταβολή της συνδρομής, δικαιούται να επανεγγραφεί μετά την ταμειακή του ενημέρωση, η οποία πρέπει να γίνει με βάση το ύψος της συνδρομής που ισχύει κατά την ημέρα καταβολής των καθυστερημένων.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος έχει στερηθεί με δικαστική απόφαση το δικαίωμα ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών και ενώσεων προσώπων, και για όσο διάστημα ισχύει η στέρηση αυτή.

Άρθρο 5
Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα ή υποχρέωση δεν απονέμεται ή επιβάλλεται, παρά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή αποφασίζεται από το σύνολο των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 6
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου.
Δεν είναι επιτρεπτή η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, δηλαδή η αντίθεση προς το σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου, η παράβαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή των νόμων περί Σωματείων, καθώς και η αταξία στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων.

Η παράβαση των επιταγών της προηγουμένης παραγράφου προκαλεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των μελών του, την πρόσκαιρη, μέχρι 5 μήνες, αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους στη Γεν. Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.· εφόσον όμως η παράβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή επαναλαμβάνεται, μπορεί να αποφασιστεί η οριστική αποβολή του υπαιτίου από το Σωματείο.

Γ Ε Ν Ι Κ Η    Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Άρθρο 7
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των τακτικών μελών που έχουν γίνει δεκτά στο Σωματείο και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, ένα τουλάχιστον πλήρες ημερολογιακό έτος πριν από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εγγραφή τους.

Τα τακτικά μέλη απαιτείται να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, προκειμένου να λάβουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 8
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου συγκεντρώνονται σε τακτική Γενική Συνέλευση μια φορά το χρόνο το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από το τέλος του διαχειριστικού έτους και εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή ζητήσει τη σύγκληση εγγράφως το 1/5 των μελών.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης, δύο ψηφολέκτες για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και δύο για την εκλογή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα.

Άρθρο 9
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης του Σωματείου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, είναι δε άκυρες αν δεν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτές κατά το άρθρο 8 τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, γίνεται και νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, οπότε και θεωρείται επαρκής για την απαρτία ο αριθμός όσων μελών είναι παρόντα. Η Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις.

Κάθε συζήτηση τελειώνει με φανερή ψηφοφορία, προκειμένου όμως για αρχαιρεσίες και γενικώς προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του έτους, υποβάλλει υποχρεωτικώς προς έγκριση τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγουμένης και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, διαβάζεται δε η έκθεση των ελεγκτών που πρέπει, επίσης, να εγκριθεί, και γίνεται ψηφοφορία για την επικύρωση της εκλογής των συμβούλων που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, καθώς και για τους ελεγκτές για το επόμενο διαχειριστικό έτος.

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Άρθρο 11

Το Σωματείο διοικείται από εννέα (9) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά το ένα τρίτο (1/3) κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Ένα από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  των Φίλων ορίζεται από τη Διοικητική Επιτροπή του Μουσείου ως σύνδεσμος των δύο Συμβουλίων. Τους Υποψηφίους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει 3μελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προς τη Γενική Συνέλευση με βάση προτάσεις των τακτικών μελών του Σωματείου προς αυτήν. Τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και τα τρία (3) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι ετήσια.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει κάθε τακτικό μέλος υποβάλλοντας την υποψηφιότητά του με δήλωση  προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για την αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας τους τριετία, με τον όρο ότι θα ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων με επιστολή που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Σωματείου έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους.

Την επιστολή αυτή η Γραμματεία διαβιβάζει χωρίς χρονοτριβή στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, η οποία ενημερώνει αναλόγως τα τακτικά μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τον υπάρχοντα Κανονισμό λειτουργίας του.

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας σύμβουλος επανεκλεγεί για μία ακόμα θητεία, δηλαδή συνολικά για έξι (6) συνεχόμενα έτη, μετά το τέλος της δεύτερης αυτής θητείας, εξερχόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι επανεκλέξιμος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από το τέλος της συνολικής αυτής εξαετούς θητείας του. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. απαιτείται η παρέλευση ενός έτους για να έχει το μέλος αυτό δικαίωμα να είναι και πάλι υποψήφιος.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συστήθηκε για πρώτη φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20-5-1977 και διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 19-1-1979, τον οποίο μπορεί να τροποποιήσει τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο και Γραμματέα σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό λειτουργίας της.

Γίνεται μνεία ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίστηκε από τα παρακάτω Ιδρυτικά Μέλη :  Ρένα Ανδρεάδη, Ι. Γερουλάνος, Ελ. Ευκλείδου, Βιργ. Ζάννα, Αναστ. Κανελλόπουλος, Β. Μελάς, Γ. Σπέντσας, Αλέξ. Τσάτσος, Μαν. Χατζηδάκης (εκπρόσωπος Μουσείου Μπενάκη)

Άρθρο 12
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορούν να παρέχουν αμειβόμενη εργασία  ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για την προσφορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην ανάληψη έργου, προμηθείας, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Άρθρο 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά μία εβδομάδα το αργότερο από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγει μεταξύ των μελών του Προεδρείο, δηλαδή Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 14
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος ή δύο μέλη του το θεωρήσουν αναγκαίο. Βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τα μισά μέλη του και σε περίπτωση ισοψηφίας στις αποφάσεις υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση Συμβούλου κατά το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, την κενή θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιτυχίας υποψήφιος της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση άρνησής του, ορίζεται σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Χρόνος θητείας του νέου συμβούλου είναι ο χρόνος εκείνου τον οποίο διαδέχθηκε.

Άρθρο 15
Δικαιοδοσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις και επαφές του με τα Δικαστήρια, τις Δημόσιες Αρχές και τους Ιδιώτες και υπογράφει από κοινού με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση σε Συνεδριάσεις. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των Γενικών Συνελεύσεων. Διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί ν’ ασκήσει τις δικαιοδοσίες του, τον αντικαθιστά ο πρώτος Αντιπρόεδρος και, εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος.

β) Ο Ταμίας τηρεί τα ταμιακά βιβλία, δηλαδή το Βιβλίο Ταμείου, το Καθολικό και το Ημερολόγιο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα προσυπογραφόμενα από τον Πρόεδρο εντάλματα και έχει τη φροντίδα της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

γ) Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά.

Άρθρο 16
Το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα ο Γραμματέας του έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται:

α) Το Καταστατικό του Σωματείου, με όλες τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, κωδικοποιημένες σε ενιαίο κείμενο.

β) Οι υπάρχοντες κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας του.

γ) Οι εγκεκριμένοι ετήσιοι ισολογισμοί και απολογισμοί.

δ) Ο πίνακας των μελών κάθε νέας διοίκησης του Σωματείου με στοιχεία για το επάγγελμα και τη διεύθυνση διαμονής τους.

Επίσημα αντίγραφα των εγγράφων αυτών, και όσων άλλων προβλέπονται από το νόμο, καταθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, όπως ορίζει ο νόμος.

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Άρθρο 17
Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε έτους γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο ελεγκτές  και δύο αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν εκλεγεί πριν ένα έτος από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων και τις πηγές τους και επίσης τις δαπάνες που έγιναν, και η σχετική έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

Άρθρο 18
Πόροι του Σωματείου είναι :

α) Η ετήσια τακτική συνδρομή των τακτικών μελών του Σωματείου.

β) Τα χρηματικά ποσά ή οι αξίες που εισπράττονται από κάθε είδους εισφορές, κληροδοτήματα, εορταστικές εκδηλώσεις, εράνους κ.λ.π.

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς σε Ελληνική Τράπεζα λογαριασμό, στον οποίο καταθέτει κάθε διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 600 €.

Άρθρο 19
Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Συνέλευσης των μελών, με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.

Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές που γίνονται προς το Σωματείο με συγκεκριμένο σκοπό είναι αντικείμενο διαφορετικής από τους άλλους λογαριασμούς  του προϋπολογισμού διαχείρισης και οι πρόσοδοι που τυχόν προκύπτουν από αυτά διατίθενται αποκλειστικώς σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής.

Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επωνύμως.

 

Δ Ι Α Λ Υ Σ Η   Τ Ο Υ   Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ   Κ Α Ι   Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Τ Ο Υ   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Άρθρο 20
Η διάλυση του Σωματείου ή η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά τη διάλυση του Σωματείου τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στο Μουσείο Μπενάκη.

Άρθρο 21
Το παρόν Καταστατικό αποτελεί τροποποίηση και κωδικοποίηση του ισχύοντος μέχρι σήμερα, όπως το έχει εγκρίνει το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση αρ.5404/1957 και έχει καταχωρηθεί στα σχετικά με τα Σωματεία βιβλία με αύξοντα αρ. 8327/13-6-57 και την με αρ. 849/73 απόφαση  του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει καταγραφεί στα σχετικά με τα Σωματεία βιβλία με αύξοντα αρ. 3444/1-6-73, αποφασίστηκε δε σε έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στην Αθήνα στις 27-3-1986, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.Δ. 795/71.

Ο Πρόεδρος Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Κωνσταντίνος Τσαμαδός

Η Γραμματεύς Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αγγελική Σβορώνου